-Σύνταξη Φακέλων για συμμετοχή στους διαγωνισμούς ΡΑΕ των ΦΒ Πάρκων & Ανεμογεννητριών
-Κατασκευή & Προμήθεια Υλικών για έργα ΦΒ 500 kW-1MW

SERVICES

72.jpg
WIND ENERGY

WIND TURBINES (up to 60kWp)

Rafa Wings, Oil & Energy can undertake the investment and in conjunction with an engineering experience in wind projects and renewable energy projects installed since 2004 provides:

 • Selection of a suitable area for installation.

 • Evaluation of the investment.

 • Grid Connection procedure.

 • Financing Proposals for the investment

 • Selection, supply  and installation of  the appropriate wind turbine and equipment with collaboration and main distributions of trustfull European Companies with great experience in Wind Energy.

Also we are supply the maintenance of wind farms and 24 hours production monitoring.

Αιολικό Πάρκο 60Kw

 Η Μετά Φωτοβολταικών εποχή, θα κάνει γνωστή στο ευρύ επενδυτικό κοινό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την αιολική ενέργεια.

Τα πλεονεκτήματα εκμετάλλευσης της Αιολικής Ενέργειας:

 • Παραγωγή ενέργειας  ακόμη και 24 ώρες/ημέρα , ανάλογα με την περιοχή εγκατάστασης.

  • Η υπό χρήση έκταση παραμένει εκμεταλλεύσιμη για γεωργικές ή κτηνοτροφικές δραστηριότητες ή ακόμα και για άλλες μορφές ΑΠΕ μελλοντικά .

 • Απόσβεση της επένδυσης σε σύντομο χρονικό διάστημα εφόσον η περιοχή εγκατάστασης έχει εκλεγεί σωστά (Χάρτης Αιολικού Δυναμικού Ελλάδος).

 • Κάλυψη μικρής έκτασης για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε σχέση με παρόμοιας εγκατεστημένης ισχύος Φ/Β μονάδας

 

Η αιολική ενέργεια μπορεί να παραχθεί και από τις λεγόμενες μικρές Ανεμογεννήτριες.

Ενδεικτικές τιμές για μερικά από τα χαρακτηριστικά μεγέθη Α/Γ  60kW:

 

Μέση διάμετρος πτερυγίων: 18μ-20μ.

Μέσο ύψος πύργου: 20μ.

Μέση ετήσια παραγωγή για μέση ταχύτητα ανέμου: 8m/sec.

Απόδοση: 210.000kWh.

 

Οι μικρές ανεμογεννήτριες, βάσει του ν. 3851/2010 και μετά από αναθεώρηση με αρχή ισχύος 01.04.2019, απολαμβάνουν αυτή την στιγμή για την ενέργεια που αξιοποιείται με εγκαταστάσεις ισχύος περίπου 52 kWp  με  τιμή ίση με 15-17€/ ΚWh (τιμή ίδια για διασυνδεδεμένο Δίκτυο). Μέσα στην επόμενη χρονιά θα ανοίξει ο δρόμος για να υλοποιηθούν οι πρώτες ανάλογες εγκαταστάσεις με παράγοντες της αγοράς να τοποθετούν την εισήγηση της Αρχής περί τον Απρίλιο, και τη δημοπρατούμενη ισχύ γύρω στα 10 MW. Επιπλέον, το ΥΠΕΝ για την αδειοδότηση νέων έργων ΑΠΕ έθεσε συνολική ισχύ 2,6 GW έως το 2020.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του νόμου 4203/2013

η εγκατάσταση μικρών ανεμογεννητριών που συνδέονται στο δίκτυο γίνεται αποκλειστικά στο πλαίσιο Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης μικρών ανεμογεννητριών που καταρτίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Το Πρόγραμμα αφορά εγκατάσταση μικρών ανεμογεννητριών για σταθμούς συνολικής ισχύος μέχρι 60 kW σε γήπεδα, οικόπεδα και κτιριακές εγκαταστάσεις, που εγχέουν ενέργεια στο δίκτυο διανομής. Σύμφωνα με τους ίδιους παράγοντες, ο διαγωνισμός θα έρθει έπειτα από σχεδόν εννέα χρόνια επενδυτικής στασιμότητας στη συγκεκριμένη κατηγορία ΑΠΕ, με δεδομένο ότι η πρώτη νομοθετική ρύθμιση για τις μικρές ανεμογεννήτριες έγινε το 2010.

 

Προβλέπεται επίσης, θέσπιση ισχυρών φορολογικών  κινήτρων για την εγκατάσταση τους, σύμφωνα με το ν.4146/2013  και μετά την 1η Ιανουαρίου 2014, σύμφωνα με την αναθεώρηση με το νόμο 4155/2013

ν.4146/2013 

Άρθρο 19

Παροχή φορολογικών κινήτρων

1. Η περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3908/ 2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«α. To ποσόν της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλα­γής διαμορφώνεται κατ’ έτος με τους ακόλουθους πε­ριορισμούς: Η επιχείρηση έχει το δικαίωμα έναρξης της ωφέλειας του κινήτρου από τη διαχειριστική περίοδο κατά την οποία δημοσιεύεται η απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επέν­δυσης. Κατά τη διαχειριστική αυτή περίοδο, η μέγιστη φορολογική απαλλαγή μπορεί να ανέρχεται μέχρι το ένα δεύτερο (1/2) του εγκεκριμένου ποσού ενίσχυσης φορολογικής απαλλαγής. Κατά την αμέσως επόμενη διαχειριστική περίοδο η μέγιστη φορολογική απαλλα­γή, συνυπολογιζομένης και της ενίσχυσης της πρώτης διαχειριστικής περιόδου, μπορεί να ανέρχεται μέχρι και το σύνολο του εγκεκριμένου ποσού ενίσχυσης φορολο­γικής απαλλαγής. Το υπόλοιπο ποσό της εγκεκριμένης ενίσχυσης φορολογικής απαλλαγής καλύπτεται εντός δεκαπέντε (15) διαχειριστικών περιόδων, μετά τη δι­αχειριστική περίοδο, εντός της οποίας δημοσιεύτηκε η απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.»

 «6. σε επενδυτικά σχέδια για ΑΠΕ, που δεν ανήκουν στους υδροηλεκτρικούς και υβριδικούς σταθμούς, στα αντλησιοταμιευτικά συστήματα ενέργειας και στις μο­νάδες παραγωγής ενέργειας από βιομάζα και βιοαέριο και που θα υποβληθούν μετά την 1η Ιανουαρίου 2014 παρέχονται μόνο φορολογικά κίνητρα».   

 

ν.4155/2013 

Άρθρο 68

Η παρ. 6 του άρθρου 19 του v. 4146/2013 (A΄90) αντικαθίσταται ως εξής:

«6. σε επενδυτικά σχέδια για ΑΠΕ, που δεν ανήκουν στους υδροηλεκτρικούς και υβριδικούς σταθμούς, στα αντλησιοταμιευτικά συστήματα ενέργειας και στις μονάδες παραγωγής ενέργειας από βιομάζα και βιοαέριο και που θα υποβληθούν μετά την 1η Ιανουαρίου 2014

παρέχονται μόνο φορολογικά κίνητρα».

Έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4146/2013.

ΦΕΚ Τεύχος B’ 1045/26.03.2020

Προσθήκη νέων κατηγοριών σταθμών παραγω-
γής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.
και καθορισμός των Τ.Α., επαναπροσδιορισμός
των κατηγοριών σταθμών 11, 29 και 30 και τρο-
ποποίηση των Τ.Α. της περίπτω-
σης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4414/2016,
σύμφωνα με τις παρ. 5, 6 και 7 του άρθρου 4 του
ν. 4414/2016 (ΦΕΚ Α΄ 149) και τροποποίηση των
τιμών του Επιτοκίου Αναγωγής των κατηγοριών
σταθμών, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 3
του ν. 4414/2016 (ΦΕΚ Α΄ 149), όπως ισχύει.

Άρθρο 1
Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής
Με τις διατάξεις της παρούσας:
(α) προστίθενται νέες κατηγορίες σταθμών 1δ και 31
στις κατηγορίες σταθμών της περίπτωσης
β΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4414/2016 (ΦΕΚ Α΄
149), όπως ισχύει και καθορίζονται οι Τιμές Αναφοράς
(Τ.Α.) των νέων κατηγοριών σταθμών, σύμφωνα με την
παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 4414/2016,
(β) επαναπροσδιορίζονται οι κατηγορίες σταθμών 11,
29 και 30 της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του
άρθρου 4 του ν. 4414/2016,
(γ) τροποποιούνται οι Τ.Α. των κατηγοριών σταθμών
 της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου
4 του ν. 4414/2016, σύμφωνα με τις παρ. 5 και 6 του
άρθρου 4 του ν. 4414/2016 και,
(δ) τροποποιούνται οι τιμές του Επιτοκίου Αναγωγής
των κατηγοριών σταθμών της περίπτωσης
β΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4414/2016, σύμφωνα
με το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 3
του ν. 4414/2016.

Άρθρο 2
Προσθήκη νέων κατηγοριών σταθμών, καθορισμός Τιμών Αναφοράς (Τ.Α.), καθορισμός του Επιτοκίου
Αναγωγής και έναρξη ισχύος των Τ.Α.
1. Προστίθενται νέες κατηγορίες σταθμών 1δ και 31 στις κατηγορίες σταθμών του Πίνακα 1 της περίπτωσης β΄
της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4414/2016 και καθορίζονται οι Τιμές Αναφοράς (Τ.Α.) των νέων κατηγοριών σταθμών
σύμφωνα με τα ακόλουθα:

α/α : 1δ

Κατηγορία σταθμού:

 

Αιολική Ενέργεια που αξιοποιείται με χερσαίες εγκαταστάσεις
εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος παραγωγής μικρότερης ή
ίσης των 60 kW 

Τ.Α. (€/MWh) : 157

α/α : 31

Κατηγορία σταθμού:

Ηλιακή Ενέργεια που αξιοποιείται με φωτοβολταϊκούς σταθμούς με
εγκατεστημένη ισχύ ≤6kW, που είναι συνδεδεμένοι με παροχή οικιακής
χρήσης και ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα όχι επιτηδευματίες

Τ.Α. (€/MWh) : 87

Η Τ.Α. της κατηγορίας σταθμών 1δ απομειώνεται αυτόματα με βάση τη σωρευτική συμβασιοποιημένη ισχύ των
έργων. Πιο συγκεκριμένα ελέγχεται η συνολική ισχύς των έργων αυτής της κατηγορίας με υπογεγραμμένες συμβάσεις
λειτουργικής ενίσχυσης. Όταν η συνολική ισχύς των έργων με υπογεγραμμένες συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης
υπερβεί τα 4MW, τότε αυτόματα απομειώνεται η Τ.Α. κατά 3€/MWh για τα έργα της κατηγορίας αυτής, που τίθενται
σε λειτουργία μετά την παρέλευση έξι ημερολογιακών μηνών, από την ημερομηνία υπέρβασης του ορίου αυτού.
Η αυτόματη αυτή απομείωση της Τ.Α., εφαρμόζεται κάθε 4MW νέας συνολικής ισχύος έργων με υπογεγραμμένη
σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης, σύμφωνα με τα παρακάτω: Εξέλιξη Τ.Α. για έργα της κατηγορίας σταθμών 1δ, ανάλογα με τη σωρευτική ισχύ των έργων που
υπογράφουν συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης.

Σωρευτική συμβασιοποιημένη
ισχύς έργων κατηγορίας
σταθμών 1δ (≤4 MW). Η

Τ.Α. για τα έργα που τίθενται σε λειτουργία έως και
μετά την παρέλευση έξι ημερολογιακών μηνών από
την ημερομηνία επίτευξης της αντίστοιχης
σωρευτικής συμβασιοποιημένης ισχύος 4MW
έργων κατηγορίας σταθμών 1δ ανέρχεται στα:157 €/MWh

Οι τιμές του Επιτοκίου Αναγωγής για τις κατηγορίες σταθμών 1δ και 31  που ισχύουν και εφαρμό-
ζονται στη διαδικασία απομείωσης των παρ. 7, 8 και 9 του άρθρου 3 του ν. 4414/2016, καθορίζονται ώς έχει:

α/α: 1δ

Κατηγορία σταθμού:

 

Αιολική Ενέργεια που αξιοποιείται με χερσαίες εγκαταστάσεις
εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος παραγωγής μικρότερης ή
ίσης των 60 kW 

Επιτόκιο Αναγωγής : 7,4%

α/α : 31

Κατηγορία σταθμού:

Ηλιακή Ενέργεια που αξιοποιείται με φωτοβολταϊκούς σταθμούς με
εγκατεστημένη ισχύ ≤6kW, που είναι συνδεδεμένοι με παροχή οικιακής
χρήσης και ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα όχι επιτηδευματίες

Επιτόκιο Αναγωγής : 7,4%

 

Μικρές Ανεμογεννήτριες: Η σημασία του αιολικού δυναμικού

 

Το αιολικό δυναμικό στην περιοχή όπου θα εγκατασταθεί η μικρή ανεμογεννήτρια παίζει πρωτεύοντα ρόλο στην απόδοση που θα έχει η επένδυσή μας.

Γι αυτό και είναι απαραίτητο, πριν προχωρήσουμε στο οποιοδήποτε βήμα, να υπάρχουν αρχειοθετημένες επίσημες μετρήσεις του αιολικού πεδίου σε βάθος ετών, και οι οποίες θα καθορίσουν το σημείο της επιλογής της γης. Επιμέρους μετρήσεις με την εγκατάσταση ιστού θα μας δώσουν στοιχεία με τα οποία θα ορίσουμε το ύψος, όπου θα τοποθετηθεί η ανεμογεννήτρια. Γενικότερα μπορούμε να πούμε ότι προκειμένου να είναι συμφέρουσα η επένδυσή μας απαιτείται ένα μέσο επίπεδο ανέμου της τάξης των 6m/s – 7,5 m/s. Για να επιτύχουμε βέλτιστη απόδοση η μέγιστη τιμή μέσου αιολικού δυναμικού να είναι περί τα 7m/s.

Κατηγοριοποίηση του Αιολικού Δυναμικού μέσης ετήσιας τιμής ανέμου

 Ανεπαρκές: < 4 m/sec

Χαμηλό: 4 – 5,5 m/sec

Μέσο: 5,5 – 6,5 m/sec

Υψηλό: 6,5 – 8 m/sec

Πολύ υψηλό: > 8 m/sec

 

Η πληροφόρηση για το αιολικό δυναμικό της ευρύτερης περιοχής όπου θα εγκατασταθεί η ανεμογεννήτρια μπορεί να προέλθει κυρίως από:

 • Χάρτες Αιολικού δυναμικού της εταιρείας 

 • Πληροφορίες από ΚΑΠΕ – ΡΑΕ

 • ΕΜΥ Μετεωρολογικά δεδομένα Δεκαετίας

 • Μετρήσεις αιολικού δυναμικού με ιστίο ύψους 10m με δυνατότητα πιστοποίησης των μετρήσεων ,που διατίθεται από την εταιρεία μας είτε με πώληση είτε με ενοικίαση του αντίστοιχου εξοπλισμού .

 • Παροχή πληροφοριών από ήδη τοποθετημένους ιστούς που γειτνιάζουν με τις περιοχές προς μέτρηση.

 • Μακροσκοπικά μοντέλα μετεωρολογικών προβλέψεων.

 

Με τις παραπάνω πηγές πληροφόρησης υπάρχει μια ασφαλέστερη εκτίμηση της κατηγορίας του αιολικού δυναμικού της ευρύτερης περιοχής εγκατάστασης.

Σε περιοχές με μέσο ή υψηλό Αιολικό δυναμικό (από πηγές πληροφόρησης) αισθανόμαστε μεγαλύτερη σιγουριά να επενδύσουμε και άρα μπορεί να προχωρήσουμε και χωρίς μετρήσεις  βασιζόμενοι στην ιστορικότητα των δεδομένων της περιοχής.


Στις άλλες κατηγορίες αιολικού δυναμικού αισθανόμαστε ασφαλείς; Η απάντηση είναι ΟΧΙ γιατί:

 

 1. i. Στο χαμηλό αιολικό δυναμικό αδυνατούμε να γνωρίζουμε την περίοδο αποπληρωμής της επένδυσης.

 2. ii. Στο πολύ υψηλό αιολικό δυναμικό αδυνατούμε να γνωρίζουμε αν η Ανεμογεννήτρια προσαρμοστεί σωστά και αντέξει στις συνθήκες της περιοχής εγκατάστασης. 

 3. iii. Είναι οικονομοτεχνικά χρήσιμο να επιλέξουμε το ύψος πύργου που είναι βέλτιστο στην σχέση τιμής απόδοσης.

 

Ενδεικτικός πίνακας για την απόσβεση της επένδυσης σε μικρές

Α/Γ:

 

Αιολικό δυναμικό

Αξιολόγηση επένδυσης

Διάρκεια περιόδου αποπληρωμής

(Χρόνια)

(Χωρίς επιδότηση)

Χαμηλό

Μικρό ενδιαφέρον

8

Μέσο

5,5m/sec - 6,5m/sec

Ελκυστική

4

Υψηλό

7m/sec-8m/sec

Πολύ ελκυστική

3,2

Πολύ Υψηλό

Άριστη

<3

 

 

 

* Οι αποδόσεις στηρίχτηκαν σε χαρακτηριστικές καμπύλες αποτελεσμάτων σύγκρισης μικρών Α/Γ (ιστότοπος του ΕΛΕΤΑΕΝ).

 

Ποιοι είναι όμως οι κρίσιμοι παράγοντες που επηρεάζουν την ενεργειακή παραγωγή;

 

 • Η γνώση του Αιολικού δυναμικού της περιοχής.

 • Η επιλογή της Ανεμογεννήτριας

 • Η ύπαρξη αξιόπιστης καμπύλης ισχύος του κατασκευαστή

 • Το ύψος του πύργου

 • Το απόλυτο υψόμετρο της θέσης εγκατάστασης και κατά συνέπεια η πυκνότητα του αέρα 

 Η εταιρεία μας μπορεί να αναλάβει όλα τα στάδια υλοποίησης της επένδυσης  και σε συνδυασμό με μελετητική εμπειρία της σε Αιολικά έργα και σε εγκατεστημένα έργα ΑΠΕ σας παρέχει:

 • Επιλογή κατάλληλης περιοχής προς εγκατάσταση με βάσει τεχνοκρατικά κριτήρια.

 • Αξιολόγηση της επένδυσης.

 • Διεκπεραίωση της Αδειοδότησης του έργου και σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΗ

 • Προτάσεις  Χρηματοδότησης  της επένδυσης

 • Επιλογή, προμήθεια και εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού ΑΓ.

 • Κατασκευή του Αιολικού Σταθμού.

 • Συντήρηση του Αιολικού Σταθμού και 24ωρη παρακολούθηση της παραγωγής.

Στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία,

 

Τμήμα  Aνάπτυξης &  Υλοποίησης Μηχανικών Κατασκευών

RafaWings,

 Oil&Energy

Μετρητικά Συστήματα καταγραφής Ανεμολογικών Δεδομένων

Επιπλέον, η Rafa Wings, Oil & Energy  αναλαμβάνει την τοποθέτηση Μετρητικών Συστημάτων για την καταγραφή Ανεμολογικών Δεδομένων για την εγκατάσταση μικρών Α/Γ έως 60kWp.

Οι ιστοί-συστήματα που διατίθονται είναι συνήθως 10 M ύψος με δυνατότητα πιστοποίησης ταχύτητας και κατεύθυνσης ανέμου και με αισθητήρες που παρέχουν επιπλέον  μετρούμενα μεγέθη όπως θερμοκρασία ,βαρομετρική πίεση,mm βροχής και υγρασία.

Τα συστήματα αυτά διατίθενται προς ενοικίαση και πώληση.

Οι μετρήσεις δύναται να πιστοποιηθούν για μεγαλύτερη αξιοπιστία της επένδυσης σας.

Παράλληλα η εταιρεία αναλαμβάνει την εκπόνηση μελέτης, κατάθεση και παρακολούθηση του φακέλου σας για αδειοδότηση με τη ΔΕΗ.

15.jpg
SOLAR ENERGY

Rafa Wings, Oil & Energy

 

Our company has constructed since nowdays 17.3MW  and has the maintenace-monitoring about 11.1MW  in all Greek territory from Evros to Crete , they are experts electrician cooperatives  servicing our parks and repairing possible damage within 48 hours.

 

 

Η Rafa Wings, Oil & Energy δραστηριοποιείται στον χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με γνώμονα την υλοποίηση, συντήρηση,  παρακολούθηση  εγκαταστάσεων με αξιοπιστία και διάρκεια ζωής χτίζοντας έτσι σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες της.

 Η εταιρεία έχοντας εμπειρία με εγκατεστημένα έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) κυρίως σε  Φωτοβολταϊκα και Αιολικά  Συστήματα δραστηριοποιείται από το 2008 στο χώρο αναλαμβάνοντας και την επίβλεψη και την συντήρηση Φωτοβολταϊκων και Αιολικών Εγκαταστάσεων με υπηρεσίες όπως:

 • Καθημερινή Απομακρυσμένη Παρακολούθηση της Παραγωγής των Πάρκων μέσω κατάλληλης πλατφόρμας επικοινωνίας του κάθε Inverter ή επιπλέον συστήματος καταγραφής.

 • Καταγραφή Ιστορικού  Παραγωγής, σύγκριση με προηγούμενα έτη και με την παραγωγή από όμορα έργα και κατόπιν  έρευνα για δυνατότητες βελτίωσης της παραγωγής και αντιμετώπιση οποιοδήποτε  προβλημάτων.

 • Συντήρηση καλής λειτουργίας με εργασίες όπως καθαρισμός των ΦΒ panels με κατάλληλα συστήματα απιονισμένου νερού, αφροποιητών καθαρισμού και ειδικές βούρτσες αφαίρεσης λεκέδων και περιττωμάτων   που δεν χαράζουν την επιφάνεια των πλαισίων, αποψίλωση χόρτων και ψεκασμός εδάφους για προγραμματισμένη ανάπτυξη των χόρτων μέχρι την επόμενη επίσκεψη, χωματουργικές αναδομήσεις του εδάφους ύστερα από οποιαδήποτε ανάγκη παρουσιαστεί.

 • H/M Συντήρηση του Συστήματος με εργασίες όπως προληπτικοί έλεγχοι συνδέσεων καλωδίων και ηλεκτρικής συνέχειας κυκλωμάτων με κατάλληλα διακριβωμένα πολυόργανα μετρήσεων (πχ MACROTEST), Η/Μ συντήρηση λειτουργίας των trackers και κινητών μερών εάν υπάρχουν σύμφωνα με τις οδηγίες του κάθε κατασκευαστή, Έλεγχος στήριξης και σύσφιξης βάσεων στήριξης καθώς και συνέχεια της γείωσης τους, Έλεγχος καλής λειτουργίας Inverters με εσωτερικό καθαρισμό και εξασφάλιση καλής ψύξης και καθαρισμού του χώρου εγκατάστασης τους (πχ Οικίσκος), Συντήρηση Συστήματος Καταγραφής και Παρακολούθησης.

 • Άμεση επέμβαση για αποκατάσταση βλαβών εντός 48 ωρών, με αντικατάσταση οποιοδήποτε αναλώσιμου εξοπλισμού για την συνέχιση της παραγωγής του έργου.

 

Η Rafa Wings, Oil & Energy είναι σε θέση να αναλάβει την βελτιστοποίηση, συντήρηση και παρακολούθηση του έργου σας και να εξασφαλίσει μια αμιγώς σχέση εμπιστοσύνης μαζί σας.

ΦΒ ΠΛΑΙΣΙΑ

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την επισκευή ελαττωματικών Φ/Β Πάνελ (PV Module Junction Boxes).

 

Παρακάτω αναφέρονται οι τύποι των Φ/Β Πάνελ που μπορούν να επισκευαστούν:

 

1) CONERGY

Επισκευή Photovoltaic Junction Box της εταιρίας Conergy.

2) LDK

Επισκευή πλακέτας LDK 245 για Junction Box PV-XT0912B

3) RENESOLA

Επισκευή Junction Box των ΦΒ πλαισίων της εταιρίας Renesola.

4) S-ENERGY

Ολική αντικατάσταση Junction Box της εταιρίας S-Energy.

5) SCHEUTEN

Επιδιόρθωση και αντικατάσταση πλακέτας σε  ΦΒ πάνελ της εταιρίας Scheuten

6) SUNWAYS

 Η Rafa Wings Oil & Energy διαθέτει πιστοποίηση από την Sunways και έχει εξουσιοδοτηθεί για επισκευές Junction Box της εταιρίας αυτής καθώς επίσης διαθέτει Junction Box της εταιρίας Suncycle.

 Η εταιρία μας για την σύνδεση των πάνελ χρησιμοποιεί ευρωπαϊκής κατασκευής MC4 connectors.

Η Eταρεία μας εξειδικεύεται σε πάρκα με ΗΛΙΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΤΕΣ/

TRACKER

Α)ΠΤΟΛΕΜΑΙΟ

Β)MECHATRON

Γ)DECKER

Δ)ELVITYL

Ε)KEMPER

 

 

envitec-slideshow-italien-panorama.jpg
BIOGAS ENERGY

Προσφορά για άδεια έκδοσης μονάδας Βιοαερίου & απαραίτητα δικαιολογητικά

Η Rafa Wings, Oil & Energy αναλαμβάνει τις εργασίες για αδειοδότηση μιας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση βιοαερίου, δυναμικότητας έως 999 ΚW.

Οι διαδικασίες που αφορά η προσφορά της εταιρείας μας αφορούν τα εξής:                                                                                  

●  Εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και υποβολή της με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. για έγκριση.

●  Σχεδίαση – χωροθέτηση των απαιτούμενων εγκαταστάσεων επί του γηπέδου.

●  Σύνταξη αίτησης και φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο ΔΕΔΔΗΕ για προσφορά Όρων Σύνδεσης με το δίκτυο.

●  Εκπόνηση μονογραμμικού διαγράμματος, επιλογή κατάλληλης μηχανής (κινητήρα – γεννήτριας) και προμήθεια των απαιτούμενων τεχνικών φυλλαδίων τους.

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά από πελάτη για αδειοδότηση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από βιοαέριο – βιομάζα (ΔΕΔΔΗΕ & ΕΠΟ):

 1. Καταστατικό και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις αυτού καθώς και όλα τα σχετικά ΦΕΚ εφόσον πρόκειται για Ε.Π.Ε. ή Α.Ε.

 2. Τίτλος κυριότητας του οικοπέδου όπου θα εγκατασταθεί η μονάδα ή μισθωτήριο μακροχρόνιας μίσθωσης (τουλάχιστον 21 έτη) με βεβαίωση υποβολής taxisnet.

 3. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (επικυρωμένο από δημόσια αρχή) του νομίμου εκπροσώπου του φορέα.

 4. Τοπογραφικά διαγράμματα σε ΕΓΣΑ 87 κλίμακας 1:500 ή 1:1.000 σύμφωνα με τις προδιαγραφές των τοπογραφικών, με όρους δόμησης, οδοιπορικό σκαρίφημα, αποσπάσματα  χαρτών  (Γ.Π.Σ.,   διανομής,  κλπ.)  θεωρημένα  από   μηχανικό (10 αντίτυπα).

 5. Τοπογραφικά διαγράμματα (αποσπάσματα χαρτών) σε υπόβαθρο της γεωγραφικής υπηρεσίας στρατού (ΓΥΣ) κλίμακας 1:5.000 και 1:50.000 με αποτυπωμένο το χώρο εγκατάστασης της μονάδας (συντεταγμένες πολυγώνου χωροθέτησης σε ΕΓΣΑ 87). Τα αποσπάσματα πρέπει να είναι εκτυπωμένα και θεωρημένα από μηχανικό (10 αντίτυπα) ή μπορεί να είναι και εντός του τοπογραφικού διαγράμματος κλίμακας 1:500 ή 1:1.000 ως αποσπάσματα χαρτών.

 6. Φωτογραφίες του γηπέδου εγκατάστασης από τις 4 πλευρές 

 7. Χρησιμοποιούμενες α’ ύλες (είδος και ποσότητες)

 8. Δυναμικότητα μονάδας σε ηλεκτρική ενέργεια (KW)

 9. ΟΣΔΕ αγροτών ευρύτερης περιοχής έργου για υποψήφια αγροτεμάχια όπου θα οδηγείται το υπόλειμμα των α’ υλών (εδαφοβελτιωτικό) μετά την παραγωγική διαδικασία.

 

 

Σημείωση : Σε περίπτωση που για το αγροτεμάχιο υπάρχουν γνωμοδοτήσεις (Δασαρχείο, Αρχαιολογία, χρήση γης) να δοθούν απλά αντίγραφα.

 

 

Για τα ανωτέρω η αμοιβή της εταιρείας μας ανέρχεται στο ποσό των 5.000,00€(μη συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α.). Το ανωτέρω ποσό θα καταβληθεί ως ακολούθως:

 

Με την υπογραφή της σύμβασης συνεργασίας 2.000,00€ + ΦΠΑ

Με την υποβολή του φακέλου στο ΔΕΔΔΗΕ 1.000,00€ + ΦΠΑ

Με την υποβολή του φακέλου Μ.Π.Ε. στη ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. 1000,00€ + ΦΠΑ

Με την έκδοση απόφασης Ε.Π.Ο. 1.000,00€ + ΦΠΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΠΕ ΜΕ ΒΙΟΑΕΡΙΟ

 

Παρατηρώντας τις εξελίξεις του τελευταίου χρονικού διαστήματος στο χώρο των Α.Π.Ε διακρίνουμε μεγάλο ενδιαφέρον από επενδυτές για ανάπτυξη μονάδων σε νέες τεχνολογίες που μέχρι σήμερα δεν είχαν παρουσιάσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Παρόλο που η οικονομική κατάσταση της χώρας δεν το ευνοεί, τώρα παρατηρείται μια μετατόπιση του ενδιαφέροντος στο Βιοαέριο αν και με τον τελευταίο νόμο Ν.4254/2014 τέθηκε πλαφόν στην διαθέσιμη ισχύ προς αδειοδότηση και κουρεύτηκαν λίγο οι τιμές αδίκως βέβαια αφού ο κλάδος βρίσκεται σε νηπιακή φάση και δεν επιβαρύνει καθόλου τον λογαριασμό ΑΠΕ. Ειδικά για το Βιοαέριο διαβλέπετε αύξηση των επενδύσεων σε μονάδες παραγωγής ενεργείας και διάθεσης της στο Δίκτυο τα επόμενα χρόνια εξαιτίας του ιδιαίτερα ευνοϊκού καθεστώτος τιμολόγησης της (feed in tarif). Επειδή μιλάμε για μικρά εργοστάσια με σύνθετες εγκαταστάσεις και 24ωρη λειτουργία και όχι για κάποιο απλό φωτοβολταικό πάρκο θα τονίζαμε ότι τέτοιου είδους επενδύσεις δεν είναι για όλους. Επισημαίνουμε πως οι μικρές μονάδες (μικρότερες 1MW) έως πρότινος θεωρούνταν μη αποδοτικές δεδομένου των τεχνολογιών που είχαν αναπτυχθεί και που δεν τις ευνοούσαν. Σήμερα όμως ήδη διατίθενται στην αγορά εξοπλισμοί μικρών μονάδων με υψηλή απόδοση και ενδιαφέρουσα κοστολόγηση. Έτσι αναμένεται να υπάρξει μεγάλο ενδιαφέρον από επενδυτές για εγκατάσταση παραγωγικών μονάδων Βιοαέριο 1ΜW αφού μεγαλύτερες είναι δύσκολο να εξασφαλίσουν επαρκή πρώτη ύλη για όλο το χρόνο.
Συγκεκριμένα, ως τεχνολογία ανάπτυξης των μονάδων παραγωγής, επιλέξαμε την μέθοδο της Αεριοποίησης σε συνδυασμό με Κινητήρα Εσωτερικής Καύσης. Τα πλεονεκτήματα του εξοπλισμού αυτής της τεχνολογίας είναι η απλότητα εφαρμογής του, οι δοκιμασμένες και καθόλου περίπλοκες λύσεις που χρησιμοποιεί, η άνετη διαχείριση του (ακόμα και από έναν μη ειδικό), η δυνατότητα του να χρησιμοποιεί πολλά είδη, μεγέθη και ποιότητες Βιομάζας, η ευκολία σε θέματα service και το σχετικά χαμηλό κόστος του...more

Οικιακό σύστημα Βιομάζας

 

Εξοικονομήστε ένα υψηλό ετήσιο εισόδημα από την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο, που κατοχυρώνεται με το 20ετές συμβόλαιο που θα υπογράψετε με την ΔΕΗ. Επιπλέον, επωφεληθείτε από την παραγόμενη θερμική ενέργεια για να καλύψετε δωρεάν τις ανάγκες σε θέρμανση που έχει η κατοικία ή η επιχείρησή σας.

 

Το οικιακό σύστημα βιομάζας ανήκει στην κατηγορία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, σύμφωνα με τον Νόμο 3851/2010. Αποτελεί έναν μικρό σταθμό βιομάζας –microCHPsystem, ο οποίος εγκαθίσταται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο πλησίον ή εντός της κατοικίας ή της επιχείρησής σας (σε κατάλληλα διαμορφωμένο υπόγειο, σε αποθήκη, σε κλειστό χώρο στάθμευσης).

 

Η βασική του λειτουργία έγκειται στην αεριοποίηση της βιομάζας προς παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με παράλληλη εκμετάλλευση της παραγόμενης θερμότητας. Το καταλληλότερο είδος βιομάζας είναι τα woodchips, ενώ παράλληλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν αγροτικά υπολείμματα και κλαδοδέματα κατάλληλων ποιοτικών χαρακτηριστικών.

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση ενός οικιακού σταθμού βιομάζας είναι:

 

-  το ακίνητο να μην βρίσκεται σε περιοχή με χρήση αμιγούς κατοικίας,

- να υπάρχει υπόλοιπο συντελεστή δόμησης του ακινήτου (σε περίπτωση που κρίνεται αναγκαία η κατασκευή νέου  χώρου για να στεγάσει τη δραστηριότητα),

 - να είστε ιδιοκτήτης του ακινήτου ή να μισθώνετε το ακίνητο με ιδιωτικό συμφωνητικό για 25 έτη.

 

 Πρόκειται για μια κερδοφόρα επένδυση με πολύ μικρό χρόνο απόσβεσης. Ένα οικιακό σύστημα βιομάζας της τάξης των 20kW σας προσφέρει ικανοποιητικά έσοδα, ενώ παράλληλα μπορείτε να εκμεταλλευτείτε το θερμικό φορτίο για τη δωρεάν θέρμανση μιας κατοικίας έως 100τμ, καθώς και για ζεστό νερό χρήσης. Η απόδοση της επένδυσης κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα και αυξάνεται σημαντικά εάν υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση σε πρώτη ύλη και εφόσον συμπεριληφθεί το όφελος από την παραγόμενη θερμική ενέργεια.

 

Η ισχύς ενός οικιακού σταθμού βιομάζας κυμαίνεται από 20 έως και 80kW. Πρόκειται για ένα compact σύστημα που διαθέτει ηχομόνωση και είναι αυτοματοποιημένο, δεδομένου ότι ελέγχεται τόσο η τροφοδοσία όσο και η λειτουργία της μονάδας.

Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης από το κέντρο ελέγχου του συστήματος. Η ενασχόληση του επενδυτή σε δεδομένες χρονικές στιγμές είναι υποχρεωτική, καθώς θα απαιτηθεί η χειροκίνητη απομάκρυνση της παραγόμενης τέφρας, αλλά και της πίσσας που δημιουργείται στο σύστημα φιλτραρίσματος κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σταθμού.

Ανάλογα με το επιχειρηματικό σας ενδιαφέρον και τις ανάγκες σας σε θέρμανση μπορούμε να επιλέξουμε για εσάς το κατάλληλο σύστημα βιομάζας. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα μεγαλύτερα συστήματα βιομάζας έχουν μικρότερο κόστος ανά εγκατεστημένο κιλοβάτ αποδίδοντας έτσι μεγαλύτερο κέρδος.

 

 

 Η  Rafa Wings Ενεργειακή Τεχνική:

 

 • Δεσμεύεται στην προμήθεια κατάλληλης βιομάζας (woodchips) σε πολύ χαμηλή τιμή, σε περίπτωση που ο επενδυτής  δεν έχει ελεύθερη πρόσβαση σε αυτή.

 • Εξετάζει τη δυνατότητα εγκατάστασης ενός οικιακού σταθμού βιομάζας μετά από την αυτοψία του χώρου σας.

 • Παρέχει έγκυρη μελέτη οικονομικοτεχνικής ανάλυσης για κάθε περίπτωση ξεχωριστά.

 • Εξασφαλίζει τη σωστή συντήρηση και λειτουργία του συστήματος.

 • Αναλαμβάνει την κατάθεση φακέλου στον ΔΕΔΔΗΕ και την παρακολούθηση όλης της αδειοδοτικής διαδικασίας μέχρι και την υπογραφή των όρων σύνδεσης.

 • Εγγυάται την άρτια εγκατάσταση του συστήματος.

 

ABOUT

Greek Version

Η Rafa Wings, Oil & Energy δραστηριοποιείται στον χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με γνώμονα την υλοποίηση εγκαταστάσεων με αξιοπιστία και διάρκεια ζωής χτίζοντας έτσι σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες της. Η εταιρεία έχοντας εμπειρία με εγκατεστημένα έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) κυρίως Φωτοβολταϊκα και Αιολικά Συστήματα και με δραστηριότητα στο χώρο της Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτηρίων δραστηριοποιείται σήμερα προσφέροντας υπηρεσίες όπως:

 • Εγκατάσταση και Συντήρηση Φωτοβολταϊκων Συστημάτων

 • Μελέτη, Αδειοδότηση και Εγκατάσταση  Α/Γ και μονάδων βιομάζας από  60 kWp  εώς  2MWp

 • Ενεργειακές Αναβαθμίσεις Κατοικιών          .

Παράλληλα η Rafa Wings, Oil & Energy  με στόχο την ποιότητα των έργων της συνεργάζεται με επώνυμους προμηθευτές σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων της εξασφαλίζοντας την ποιοτική εφαρμογή των έργων της.

H Rafa Wings, Oil & Energy μπορεί να αναλάβει όλα τα στάδια υλοποίησης της επένδυσης  και σε συνδυασμό με μελετητική εμπειρία της σε Αιολικά έργα και σε εγκατεστημένα έργα ΑΠΕ σας παρέχει:

 • Επιλογή κατάλληλης περιοχής προς εγκατάσταση με βάση τεχνοκρατικά κριτήρια. Υπάρχουν στην κατοχή της εταιρείας Αιολικοί χάρτες καθώς είναι δυνατή η παροχή με ενοικίαση ή πώληση εξοπλισμού μέτρησης Αιολικού  Δυναμικού .

 • Αξιολόγηση της επένδυσης, Οικονομοτεχνική μελέτη.

 • Κατάθεση φακέλου στην αρμόδια ΔΕΔΔΗΕ, Διεκπεραίωση της Αδειοδότησης του έργου και σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΗ.

 • Προτάσεις  Χρηματοδότησης  της επένδυσης μέσω Αναπτυξιακού.

 • Επιλογή, προμήθεια και εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού Α/Γ έως 60kWp, έχοντας κατά αποκλειστικότητα μεγάλες εταιρείες εξωτερικού.

 • Κατασκευή του Αιολικού Σταθμού με δικά της συνεργεία .

 • Συντήρηση του Αιολικού Σταθμού και 24ωρη παρακολούθηση της παραγωγής και άμεση επέμβαση.

Η Rafa Wings, Oil & Energy  έχοντας εμπειρία με εγκατεστημένα έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) κυρίως σε  Φωτοβολταϊκα και Αιολικά  Συστήματα δραστηριοποιείται από το 2008 στο χώρο αναλαμβάνοντας και την επίβλεψη και την συντήρηση Φωτοβολταϊκων και Αιολικών Εγκαταστάσεων με υπηρεσίες όπως:

 • Καθημερινή Απομακρυσμένη Παρακολούθηση της Παραγωγής των Πάρκων μέσω κατάλληλης πλατφόρμας επικοινωνίας του κάθε Inverter ή επιπλέον συστήματος καταγραφής.

 • Καταγραφή Ιστορικού  Παραγωγής, σύγκριση με προηγούμενα έτη και με την παραγωγή από όμορα έργα και κατόπιν  έρευνα για δυνατότητες βελτίωσης της παραγωγής και αντιμετώπιση οποιοδήποτε  προβλημάτων.

 • Συντήρηση καλής λειτουργίας με εργασίες όπως καθαρισμός των ΦΒ panels με κατάλληλα συστήματα απιονισμένου νερού, αφροποιητών καθαρισμού και ειδικές βούρτσες αφαίρεσης λεκέδων και περιττωμάτων   που δεν χαράζουν την επιφάνεια των πλαισίων, αποψίλωση χόρτων και ψεκασμός εδάφους για προγραμματισμένη ανάπτυξη των χόρτων μέχρι την επόμενη επίσκεψη, χωματουργικές αναδομήσεις του εδάφους ύστερα από οποιαδήποτε ανάγκη παρουσιαστεί.

 • H/M Συντήρηση του Συστήματος με εργασίες όπως προληπτικοί έλεγχοι συνδέσεων καλωδίων και ηλεκτρικής συνέχειας κυκλωμάτων με κατάλληλα διακριβωμένα πολυόργανα μετρήσεων (πχ MACROTEST), Η/Μ συντήρηση λειτουργίας των trackers και κινητών μερών εάν υπάρχουν σύμφωνα με τις οδηγίες του κάθε κατασκευαστή, Έλεγχος στήριξης και σύσφιξης βάσεων στήριξης καθώς και συνέχεια της γείωσης τους, Έλεγχος καλής λειτουργίας Inverters με εσωτερικό καθαρισμό και εξασφάλιση καλής ψύξης και καθαρισμού του χώρου εγκατάστασης τους (πχ Οικίσκος), Συντήρηση Συστήματος Καταγραφής και Παρακολούθησης.

 • Άμεση επέμβαση για αποκατάσταση βλαβών εντός 48 ωρών, με αντικατάσταση οποιοδήποτε αναλώσιμου εξοπλισμού για την συνέχιση της παραγωγής του έργου.

 

Η Rafa Wings , Oil & Energy θα χαρεί να αναλάβει την υλοποίηση του έργου σας και να χτίσει μαζί σας μια μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης.

English Version

Rafa Wings, Oil & Energy is an energy company resident in Thessaloniki Greece ,with supervision in South East Europe active in the wide field of Renewable Energy, focused on substainable building  with credibility and life expectancy, in order to create trusting relationships with their customers. The company has long experience in Renewable Energy projects, focusing on Photovoltaic & Wind Systems, but also occupied with energy upgrade performance of  buildings. Rafa Wings, Oil & Energy provides services like:

 • Construction and maintenance of photovoltaic parks

 • Studies of wind potential and construction of wind turbines up to 60kwp

 • Upgrade energy performance of buildings

The company contract the implementation of their constructions in every step of the process, starting with the interest of the customer, designing  the construction, planning studies, licensing process until the construction, meanwhile the company provides the support of the plan from the financial procedures to the integration.

Meanwhile Rafa Wings, Oil & Energy aims  the quality of their constructions cooperating with well known suppliers in every field of company’s activities, ensuring the quality implementation of the constructions.

 

Rafa wings, Oi l& Energy will be glad to assum your construction and create a trusty long term relationship with you.

 

2013

Year Established

206

Projects Completed

870

Contractors Appointed

26

Awards Won
 

PROJECTS

cres.jpg

COORPORATION/

CLIENTS

 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ με επώνυμους προμηθευτές.

 • ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ:

CONTACT

Inquiries

For any inquiries, questions or commendations, please call:2316-007-774 or fill out the following form

Thanks for submitting!

Head Office

Themistokli Sofouli 57 Street

Kalamaria Thessaloniki, Pc 55131

 

info@rafawings.com

Tel: 2316-007-774

Fax:2316-007-739

Employment

To apply for a job with Engineering Deptment, please send a cover letter together with your C.V. to: info@rafawings.com

Get a quote:2316-007-774